Moon's Nails

Video

Dipping for short nails!

Người đăng: Moon's Nails vào 20 Tháng 11 2017

Dipping for short nails!

How to do pink & white dipping.

Người đăng: Moon's Nails vào 13 Tháng 11 2017

How to do pink & white dipping.

How we do dipping powder at Moon’s Nails.

Người đăng: Moon's Nails vào 7 Tháng 11 2017

How we do dipping powder at Moon’s Nails.

Taking off dipping powder.

Người đăng: Moon's Nails vào 4 Tháng 11 2017

Taking off dipping powder.

Người đăng: Moon's Nails vào 4 Tháng 11 2017

Moon's Nails

Người đăng: Moon's Nails vào 16 Tháng 7 2017

Moon's Nails